Komisja Europejska zatwierdziła poprawkę do istniejącego polskiego programu, w tym całkowite zwiększenie budżetu o 266 mln euro (1,1 mld zł), aby wesprzeć producentów rolnych w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.

Zmiany zostały zatwierdzone w ramach tymczasowych ram pomocy państwa na wypadek kryzysu i transformacji, przyjętych przez Komisję 9 marca 2023 r. w celu wsparcia środków w sektorach, które mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia transformacji ekologicznej i zmniejszenia zależności paliwowej.

Nowe ramy zmieniają i częściowo przedłużają tymczasowe ramy kryzysowe, przyjęte 23 marca 2022 r., aby umożliwić państwom członkowskim wspieranie gospodarki w kontekście obecnego kryzysu geopolitycznego, zmienione już 20 lipca 2022 r. i 28 października 2022 r.

Komisja zatwierdziła pierwotny program w dniu 5 czerwca 2023 r. (SA.107273). W ramach programu pomoc polega na ograniczonych kwotach pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów. Polska zgłosiła m.in. następujące modyfikacje istniejącego programu:

1. ogólne zwiększenie budżetu o 266 mln euro (1,1 mld zł);

2. wydłużenie okresu objętego dopłatą do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych producentowi rolnemu przed 31 grudnia 2023 r. z 36 miesięcy do 60 miesięcy;

3. włączenie możliwości zastosowania karencji w spłacie kapitału na wniosek producenta rolnego i za zgodą banku.

Komisja stwierdziła, że zmieniony program pozostaje konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zakłóceniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych i przejściowych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła zmiany zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Więcej informacji na temat tymczasowych ram kryzysowych i przejściowych oraz innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia gospodarczym skutkom wojny Rosji przeciwko Ukrainie i wspierania przejścia na gospodarkę o zerowej wartości netto można znaleźć tutaj.